Nieuws

Nieuwsbrief LEF

dinsdag 28 februari 2023

Nieuwsbrief LEF: 2023 het jaar van LEF!

Beste collega’s, beste collega’s regiobestuurders,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief  van het jaar 2023. Op 23 december 2022 ontving u van ons de laatste nieuwsbrief van dat jaar. Die stond volledig in het teken van de enorme onrust bij alle apothekers over het op dat moment gaande contracteringsproces.

Perikelen die ons allemaal, ook de bestuurders van LEF met eigen apotheken, nogal hebben bezig gehouden. Wij stelden u de open vraag welke acties gewenst zijn om te komen tot een ander contracteringsbeleid. Uiteindelijk reageerden zes collega’s, waarvan vier uit 1 regio, op deze oproep. Eerlijk gezegd viel ons dit tegen.

‘Wij slikken het niet langer’

Wat ons ook tegenvalt is hoe weinig regio’s de actie ‘Wij slikken het niet langer’ omarmen. Dit actie comité krijgt geen ruimte van de KNMP en van Optima Farma omdat men het "te activistisch" vindt. Hier ligt toch echt een kans voor alle regio’s om deze actie alsnog voortvarend op te pakken. 40.000 handtekeningen/formulieren hebben ze nodig om in politiek Den Haag op de agenda te komen. De teller staat op dit moment op ruim 20.000! Gelet alle aandacht die het tekort aan geneesmiddelen krijgt, is nu echt het momentum om ook op deze actie in te haken.

In de regio Twente heeft men met een media-offensief duizenden patiënten naar de apotheek gekregen om het formulier in te vullen en te ondertekenen. Wij roepen u op dit in uw regio ook actief op te pakken. Zo uitgebreid als het in Twente is opgepakt hoeft het natuurlijk niet. Enkel de formulieren op de balie en als een patiënt klaagt over een omzetting laten invullen, de formulieren verzamelen en periodiek mailen/opsturen is al voldoende.  Assistentes in apotheken die deelnemen ervaren het zelfs als heel prettig dat ze de klagende patiënt iets kunnen bieden. Vandaar nogmaals alle informatie van deze actie bij dit bericht gevoegd. 
we slikken het niet langer-balie poster (2)11.pdf
weslikkenhetnietlanger_brief_221128_141353311.pdf

In dat kader willen wij u vers van de pers de column met oproep van collega Carlo Snijders ook niet onthouden:

De lijdende apothekersassistente

VGZ

Gelet de enorme onvrede over de contractering in het algemeen en die met verzekeraar VGZ in het bijzonder, heeft LEF afgelopen week de directie van VGZ aangeschreven met het verzoek om tot een constructief gesprek te komen. Zie bijlage.

Als voorloper op dit gesprek heeft een afvaardiging van LEF afgelopen week kunnen aanschuiven bij het overleg van VGZ met de regio Zoetermeer. André Louwen, de vertegenwoordiger van InEen bij de IZA onderhandelingen, had LEF hiervoor uitgenodigd. Tijdens dit gesprek is duidelijk uitgesproken dat de koers die VGZ vaart ten opzichte van openbare apothekers kan leiden tot een conflict situatie en dat dit nooit de bedoeling kan zijn. Tevens is aangestuurd op betere waardering van regionale samenwerking binnen de zorg.

Projectgroepen LEF en vervolg bij de zorgverzekeraars.

De gesprekken met de verzekeraars worden op dit moment gepland. De diverse projectgroepen van LEF bereiden deze onderwerpen voor met als belangrijkste speerpunten:

  1. Projectgroep O&I en de IZA-gelden; de komende drie weken worden hier besprekingen met InEen en ZN overgevoerd.
  2. Projectgroep Acute K&H zorg problematiek; een afvaardiging van LEF is samen met KNMP en Optima Farma aanwezig bij de overleggen met de NZA en de verzekeraars. In de LEF-werkgroep acute zorg wordt dit nu verder uitgewerkt.
  3. Projectgroep Regionalisatie: de invulling van multidisciplinaire samenwerking in de regio’s en uitdragen van best practices.

Een aantal regio’s schrijven CZ multidisciplinair, huisartsen-specialisten-apothekers, aan inzake het insuline preferentiebeleid. Zie voorbeeld brief  van de regio Twente. Wij roepen u op dit ook vanuit uw regio op te pakken. LEF gaat o.a. deze casus inzetten bij zowel verzekeraars, ZN en VWS om het besef van een doorgeslagen preferentiebeleid inzichtelijk te maken. Naast alle andere gevolgen van het preferentiebeleid.

  1. Projectgroep Regionalisatie + LBC: mogelijkheden bundeling contractering van regionale multidisciplinaire zorg voor meerdere regio’s bij preferente zorgverzekeraar.
  2. Projectgroep LBC: Landelijk Basiscontract met in het bijzonder een nieuwe benadering van de GVS-herziening, waarbij ook wordt gekeken naar de relatie met preferentiebeleid.

Tevens vragen wij aandacht voor de sfeer rondom de contractering.  Die moet worden omgebogen naar een klimaat waarbij de samenwerking tussen zorgverzekeraar en de openbare apotheker en het team gebaseerd wordt op relatie en vertrouwen. Hierbij moeten keuzes worden gemaakt die recht doen aan de kwaliteit van de te leveren farmaceutische zorg aan de patiënten, recht doen aan de vergoeding om dat mogelijk te maken en recht doen aan de inkooprol die de verzekeraar heeft. En toekomst gericht waarbij het voor alle partijen duidelijk is wat de plek van de openbare apotheek in de eerstelijnszorg is: nu en in de toekomst!

PR en Communicatie

LEF bereidt een PR en Communicatieplan voor dat gekoppeld wordt aan de jaaragenda van LEF. Dit betekent structureel onderling, naar de diverse stakeholders en naar de media aandacht blijven vragen voor de ontwikkelingen van de openbare farmacie. En dan niet alleen ons richten op de problemen zoals geneesmiddelentekorten maar juist ook op de ontwikkelingen en vernieuwingen die onze beroepsgroep realiseert in het belang van de farmaceutische patiëntenzorg.

Deze jaaragenda en het PR en Communicatieplan ontvangt u binnenkort van ons. Tevens nodigen wij u dan ook uit voor de eerste ledenbijeenkomst van LEF.

Formaliseren lidmaatschap LEF

Deze week ontvangen alle regio’s de statuten en de ledenovereenkomst van LEF per email. Het vriendelijke verzoek daarbij om de ledenovereenkomst zo spoedig mogelijk getekend te retourneren en de bijgevoegde vragen te beantwoorden. Dit is onder andere van belang om de factuur inzake de contributiegelden 2022-2023 goed te kunnen versturen. Realiseert u zich daarbij dat op dit moment alle activiteiten van LEF gefinancierd worden door het bestuur van LEF.

KNMP en LEF

De samenwerking met de KNMP krijgt steeds meer vorm en inhoud. Op uitvoerend niveau vindt uitwisseling plaats van kennis en kunde wat zowel de projectgroepen van LEF als de KNMP verder helpen. Tevens katalyseert die samenwerking het versneld gevolg geven aan het bespreken en uitvoeren van onderwerpen die het belang van de openbare apotheker dienen. Heel mooi dat op 30 maart aanstaande tijdens de Netwerk Bijeenkomst voor de regionale apothekersorganisaties het IZA centraal staat. LEF zal hier ook bij aanwezig zijn.

Tot slot

Het jaar vliegt alweer voorbij. Ook het bestuur van LEF is zich daarvan uitermate bewust en zet zich maximaal in met de beperkte tijd die een ieder heeft om van dit jaar "het jaar van LEF" te maken. Daarbij hebben wij uw steun meer dan van harte nodig.

Met vriendelijke groet,
de initiatiefnemers van LEF,
Erik Mijnhardt, Jacqueline Nusselder, Laurens Schulpen, Miriam Stoks, Adrienne van Strien, Sebastiaan Wegman, Marrit Wester

dinsdag 28 februari 2023

Actie gevraagd!


Paarse Krokodillen in de apotheek

Lees meer

dinsdag 28 februari 2023

Nieuwsbrief LEF


2023 het jaar van LEF! Update stand van zaken

Lees meer

vrijdag 3 februari 2023

Uitnodiging Interactieve themabijeenkomst 17-02-2023


Goed Werkgeverschap in de Zorg

Lees meer

vrijdag 3 februari 2023

Prestatiebekostiging


Prestatiebekostiging rondom opname en ontslag

Lees meer

donderdag 26 januari 2023

Opt-in kwetsbare patiëntgroepen


Verhogen toestemming LSP voor kwetsbare patiëntgroepen, we doen het samen!

Lees meer

donderdag 26 januari 2023

Deprescribing van cardiometabole medicatie kwetsbare ouderen


Onderzoek naar effecten van een trainingsprogramma in de eerste lijn

Lees meer

donderdag 1 december 2022

VERSLAG LEDENVERGADERING FRIESE APOTHEKERS ORGANISATIE


Notulen en presentaties van de bijeenkomst op 27 september 2022

Lees meer

maandag 21 november 2022

VERVANGING FRAXIPARINE


Alternatieven voor nadroparine (Fraxiparine) volgens TTEC

Lees meer

donderdag 16 juni 2022

Longformularium Friesland


Het document kunt u downloaden van de FAO website

Lees meer

dinsdag 28 februari 2023

Ledenvergadering FAO


Save-the-date

Lees meer